Hướng dẫn Pass thông số IDFA/GAID

Cách 1: Pass IDFA/GAID random thông qua hệ thống site

B1: Khách vui lòng pm AM xin thông số pass idfa hoặc gaid.

B2: Gắn {sub_idfa} để pass idfa hoặc gắn {sub_gaid} để pass gaid vào sau thông số.

B3: Chèn thông số đã pass vào sau tracking link.

B4: Add vào site và chạy bình thường

Ví dụ:

B1: AM cho thông số sub4 là idfa, sub5 là gaid.

B2: Pass thông số

– Pass gaid: sub5={sub_gaid}

– Pass idfa: sub4={sub_idfa}

B3: Gắn thông số pass được vào tracking link
TH1: Tracking link từ net đã có dấu ?

– Tracking link từ network: http://abc.com/abc12341/?offerid=124124

– Pass thông số idfa : http://abc.com/abc12341/?offerid=124124&sub4={sub_idfa}

– Tương tự với gaid : http://abc.com/abc12341/?offerid=124124&sub5={sub_gaid}

TH2: Tracking link từ net không có dấu ?

– Tracking link từ network: http://abc.com/abc12341/offerid=124124

– Pass thông số idfa : http://abc.com/abc12341/offerid=124124?sub4={sub_idfa}

– Tương tự với gaid : http://abc.com/abc12341/offerid=124124?sub5={sub_gaid}

B4 : Add vào site và chạy như bình thường

Cách 2: Pass IDFA/GAID từ thiết bị hoặc tool autolead.

B1: PM AM xin thông số.

B2: Gắn thông số của tools autolead vào sau thông số cần pass.

B3: Gắn thông số pass được vào sau link earn của mem, ngăn cách bởi  3 dấu _ tức là ___

B4: Gắn tracking link đã chỉnh sửa vào tool autolead.

Ví dụ:

B1: AM cho thông số sub4 là idfa, sub5 là gaid.

B2: Thông số của tool ios là {idfa} và tool android là {gaid} . Pass thông số như sau

– Pass gaid: sub5={gaid}

– Pass idfa: sub4={idfa}

B3: Gắn thông số pass được vào sau link earn của mem

– Link mem: http://abc.com/earn/dfmvjdRmxdjf==

– Pass thông số idfa : http://abc.com/earn/dfmvjdRmxdjf==___sub4={idfa}

– Tương tự với gaid :  http://abc.com/earn/dfmvjdRmxdjf==___sub5={gaid}

Lưu ý :

– IDFA là thông số của iOS, GAID là thông số của android.

– Ví dụ ở trên những thông số mình đặt ra chỉ để ví dụ, cần phải pm AM để có thông số chính xác.

– Thông số KPI ở dưới offer là thông số ở net trên nên cần pm AM để có thông số chính xác.

– Tất cả các thông số tool ở trên chỉ là ví dụ, để chính xác thì các bạn liên hệ ở người bán tool để xin thông số chi tiết

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer

One thought on “Hướng dẫn Pass thông số IDFA/GAID

Comments are closed.