HD khách tạo “Test Link” khi AM yêu cầu

Khi các bạn đăng ký net mới hoặc tạo postback, trong một vài trường hợp AM sẽ yêu cầu cung cấp “test link” để AM có thể test được các thông số ở hệ thống website của bạn quản lý. Nếu khi được yêu cầu cung cấp “test link” thì các bạn làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

B1: Thêm offers AM yêu cầu, sau đó tùy chỉnh như sau:

– Chức năng check ssh: leads

– Chức nặng lọc country: Chọn country là Allcountry.

– Thêm những thông số AM yêu cầu vào tracking link.

B2: Đăng xuất tài khoản admin và đăng nhập bằng tài khoản member

B3: Chọn mục Earn -> Hệ điều hành

B4: Copy link earn ở site sau đó gửi cho AM để AM test

B5: Sau khi AM kiểm tra sẽ có 2 trường hợp

– Nếu AM duyệt thì vào chọn lại đúng country và đúng chức năng check ssh và làm bình thường.

– Nếu AM báo lỗi thì cần trở lại bước 1 để config lại tracking link chính xác theo yêu cầu của AM.

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer

 

143 thoughts on “HD khách tạo “Test Link” khi AM yêu cầu

Comments are closed.